Djuren & naturen

Att mötas i Hjortseryd utvecklar ditt åttonde sinne, ödmjukheten. Närheten till vildmarken och djuren som omger mötet är något du alltid kommer att ha med dig. Vi är måna om att du skall få den upplevelse du kommit till Hjortseryd för, och som en del i det arbetar vi med viltvården så att viltstammarna utvecklas på ett bra sätt.

I Hjortseryd finns idag en av södra Sveriges bästa älgstammar både när vi talar kvalitet och antal. Detta tack vare ett långt och framsynt arbete av Vrå älgskötselområde. Vildmarken hyser också en av södra Sveriges absolut bästa skogsfågelpopulationer och ett rikt rovfågelliv, med en ökande population av kungsörn. Bestånden av hare, särskilt svenskhare, vildsvin och rådjur är goda.

För att undvika skador på skog och gröda bedriver vi på Hjortseryd vintertid en aktiv stödutfodring, bestående av sockerbetor och obearbetad spannmål. Vid skogliga åtgärder beaktas också viltet och vi försöker aktivt skapa viltbiotoper. Andelen lövträd ska öka och bärande träd såsom kastanj, äpple planterar vi regelbundet.

liten älg på vägen 600 361.jpg

Jakten, som bedrivs på Hjortseryd, sker på ett etiskt oklanderligt sätt. Uttag och förvaltning följer vetenskapliga och vederttagna modeller. Vi prioriterar ursprungliga svenska jaktformer som pyrschjakt och jakt under lugna former med drivande och ställande hundar.

I Hjortseryd sätter vi naturupplevelser och gemenskap före många skottillfällen.

Vi äger och förvaltar ca 3 000 hektar mark varav ca 2 200 hektar är produktiv skogsmark. Innehavet består av tre block, Erikstad, Hjortseryd och Ekegården.

lennarts bilder 397.jpg

Erikstad och Ekegården är utpräglade produktionsfastigheter belägna på mycket goda ståndorter och med en hög granandel. Hjortseryd däremot är av en annan karaktär, med stora myrområden, lägre bonitet och en hög andel tall. Vi arbetar aktivt för att öka lövandelen på fastigheterna samt att bibehålla andelen tall på Hjortseryds fastigheten inte minst för att bevara dess vildmarkskaraktär. Målsättningen är att vidareutveckla och öka skogsinnehavet, vi samarbetar med bla. SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i produktionsfrågor och parallellt utvecklar vi naturvärdena på fastigheterna.